Política de privacidade

1. IDENTIFICACIÓN E DATOS DE CONTACTO DO RESPONSABLE DO TRATAMENTO

CONCELLO DE BEARIZ, domiciliada na dirección R/ San Pedro, 4 – 32520 Beariz (Ourense), con CIF P3201200G, como responsable do tratamento de datos de carácter persoal, facilita a información sobre o uso que realizará dos datos persoais.
A presente Política de Privacidade ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten tanto ao Usuario como ao Visitante en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”). Se tes calquera dúbida relativa ao tratamento dos teus datos persoais, contacta con CONCELLO DE BEARIZ na súa dirección postal ou a través do correo electrónico dpo@legalforma.com.
Así mesmo, pon á súa disposición a información relativa á LSSICE visitando o Aviso Legal da nosa web.

2.INFORMACIÓN XERAL: DESCRICIÓN DA INFORMACIÓN CONTIDA NA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Na presente política de privacidade atoparás o tratamento de datos dos diferentes servizos ofrecidor por CONCELLO DE BEARIZ. En cada servizo informaráseche sobre:

 • As finalidades do tratamento dos teus datos persoais, isto é, o motivo polo cal CONCELLO DE BEARIZ trata os teus datos persoais.
 • As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte de CONCELLO DE BEARIZ para cada unha das finalidades indicadas.
 • A posible comunicación dos teus datos a terceiros, así como a causa de devandita comunicación. A estes efectos, informámosche de que non cedemos os teus datos persoais a terceiros salvo cando exista unha obrigación legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade,…) ou expresamente indiquémolo a continuación.
 • O prazo de conservación dos datos que nos facilites. A estes efectos informámosche que conservamos os teus datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior si así nolo autorizaches. Así mesmo, informámosche que os teus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.

3. INFORMACIÓN NECESARIA E ACTUALIZADA
Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberás comunicar a CONCELLO DE BEARIZ, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos teus datos de carácter persoal que se vaian producindo a través dun correo electrónico á dirección dpo@legalforma.com.

4. EXERCICIO DOS TEUS DEREITOS
Informámosche de que poderás exercer os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso aos seus datos persoais para saber cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles.
 • Dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto.
 • Dereito de supresión dos seus datos persoais, cando isto sexa posible.
 • Dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, nese caso, poderemos conservar os datos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito de oposición ao tratamento dos teus datos persoais, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa o interese lexítimo.
 • CONCELLO DE BEARIZ deixará de tratar os seus datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 • Dereito á portabilidad dos teus datos, cando a base legal que nos habilite para o seu tratamento das indicadas na táboa arriba incluída sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.
 • Dereito a revogar o consentimento outorgado a dpo@legalforma.com.

Poderás exercitar os teus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

 • Dirixindo un correo electrónico á dirección dpo@legalforma.com, indicando o dereito que desexas exercitar, os teus datos identificativos e unha copia do DNI.
 • A través de correo postal, enviando unha carta a R/ San Pedro, 4 – 32520 Beariz (Ourense). E-mail: dpo@legalforma.com, indicando o dereito que desexas exercitar, os teus datos identificativos e unha copia do DNI.

5. INFORMACIÓN DETALLADA DO TRATAMENTO DE DATOS REALIZADOS POR SERVIZO

a. Tratamento de datos de padrón:

 • Finalidade do tratamento: Xestión de habitantes para finalidades propias da lei.
 • Categorías de interesados: Cidadáns e residentes.
 • Categoría de datos persoais: Os necesarios para dar trámite a solicitudes administrativas.
 • Destinatarios: Administración pública con competencia na materia, Instituto Nacional de Estatística.
 • Prazos de conservación: Mentres exista unha relación administrativa e posteriormente os previstos pola lexislación propia respecto da prescrición de responsabilidades.

b. Tratamento de datos de provedores e contactos:

 • Finalidade do tratamento: Xestión contable, fiscal e administrativa.
 • Categorías de interesados: Provedores e contactos que proporcionan produtos e/ou servizos.
 • Categoría de datos persoais: Os necesarios para manter a relación comercial e recepción de facturas.
 • Destinatarios: Administración pública con competencia na materia, bancos e caixas.
 • Prazos de conservación: Mentres exista unha relación comercial e posteriormente os previstos pola lexislación fiscal respecto da prescrición de responsabilidades.

c. Tratamento de datos de Recursos Humanos:

 • Finalidade do tratamento: Xestión da relación laboral e de recursos humanos.
 • Categorías de interesados: Persoal da empresa.
 • Categoría de datos persoais: Os necesarios para manter a relación laboral, xestión de nómina, formación e recursos humanos.
 • Destinatarios: Administración pública con competencia na materia, bancos e caixas.
 • Prazos de conservación: Mentres exista unha relación laboral e posteriormente os previstos pola lexislación fiscal e laboral respecto da prescrición de responsabilidades.

d. Tratamento de datos de Catastro:

 • Finalidade do tratamento: Xestión catastral.
 • Categorías de interesados: Propietarios, arrendatarios, contribuíntes e suxeitos obrigados.
 • Categoría de datos persoais: Os necesarios e imprescindibles para a xestión do catastro.
 • Destinatarios: Interesados lexítimos, Rexistro Públicos, Administración Tributaria, Instituto Nacional de Estatística, Bancos e Caixas de aforro.
 • Prazos de conservación: Os establecidos na lexislación correspondente.

e. Tratamento de datos de Concelleiros:

Finalidade do tratamento: Xestión datos de concelleiros.
Categorías de interesados: Membros da corporación local e persoal administrativo.
Categoría de datos persoais: Os propios da función de concelleira.
Destinatarios: Administración tributaria, outros órganos da administración pública, bancos e caixas.
Prazos de conservación: Mentres ostente o cargo e posteriormente os previstos pola lexislación propia respecto da prescrición de responsabilidades.

f. Tratamento de datos de Servizos Sociais:

 • Finalidade do tratamento: Xestión datos de Servizos Sociais.
 • Categorías de interesados: Solicitantes, cidadáns e residentes.
 • Categoría de datos persoais: Os propios da función do servizo.
 • Destinatarios: Interesados lexítimos, órganos xudiciais, outros órganos da administración pública.
 • Prazos de conservación: Mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e durante o período legalmente esixido pola normativa aplicable.

g. Tratamento de datos de Rexistro de Documentos:

 • Finalidade do tratamento: Rexistro dos documentos presentados ao Concello.
 • Categorías de interesados: Solicitantes, cidadáns, residentes, propietarios, arrendatarios, contribuíntes e suxeitos obrigados.
 • Categoría de datos persoais: Os propios da función do servizo.
 • Destinatarios: Rexistros públicos.
 • Prazos de conservación: Os establecidos na normativa aplicable.

h. Tratamento de datos de Usuarios de Punto Atención Infantil:

 • Finalidade do tratamento: Xestión dos servizos de gardaría.
 • Categorías de interesados: Representante legal, solicitante, cidadáns e residentes.
 • Categoría de datos persoais: Os propios da función do servizo.
 • Destinatarios: Interesados lexítimos, órganos xudiciais, outros órganos da administración pública.
 • Prazos de conservación: Os establecidos na normativa aplicable.

i. Tratamento de datos de Usuarios Biblioteca:

 • Finalidade do tratamento: Datos de usuarios da biblioteca e rexistro de aluguer gratuíto de libros.
 • Categorías de interesados: Asociados, membros, cidadáns e residentes.
 • Categoría de datos persoais: Os propios da función do servizo.
 • Destinatarios: Interesados lexítimos, Instituto Nacional de Estatística.
 • Prazos de conservación: Os establecidos na normativa aplicable.

6. SEGURIDADE

CONCELLO DE BEARIZ ha implementado e mantén vos niveis de seguridade esixidos polo RGPD para protexer vos datos de carácter persoal dous usuarios fronte a perdas fortuítas e a accesos, tratamentos ou revelacións non autorizados, tendo en conta do estado dá tecnoloxía, a natureza dous datos almacenados e vos riscos a que están expostos. Unha vez recibidos vos teus datos, CONCELLO DE BEARIZ utilizará rigorosos procedementos e funcións de seguridade para impedir calquera acceso non autorizado.

7. CONFIDENCIALIDADE

Os datos persoais que poidamos solicitar a través do Sitio web ou por medio das distintas comunicacións que manteñamos contigo serán tratados con confidencialidade, comprometéndonos a gardar secreto respecto dos mesmos de acordo co establecido na lexislación aplicable.

8. ACTUALIZACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É posible que se deba actualizar esta Política de Privacidade, por iso é necesario que revises esta política periodicamente e si é posible cada vez que accedas ao Sitio web co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recompilada e o seu tratamento. Podes atopar a Política de Privacidade ao pé do Sitio web.